Hotărâri ale Consiliului

HOTĂRÂRI 2020

 

Hotărârea nr. 56/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrului II 2020

Hotărârea nr. 55/2020 privind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, județul Alba

Hotărârea nr. 54/2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza Comunei Șpring

Hotărârea nr. 53/2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2020

Hotărârea nr. 52/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 51/2020 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 50/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 49/2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr. 48/2020 privind însușirea Actului adițional nr. 1 din 14.05.2020 la contractul nr. 5/13.03.2019

Hotărârea nr. 47/2020 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 46/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Crăciun Petru

Hotărârea nr. 45/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Toldea Vasile

Hotărârea nr. 44/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cîrneală Maria

Hotărârea nr. 43/2020 privind completarea HCL nr. 56/2016 privind aprobarea Regulamentului propriu privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din comuna Șpring, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții

Hotărârea nr. 42/2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr. 41/2020 privind apobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 40/2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea cainilor fără stăpân, precum și modelul contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comun a Șpring

Hotărârea nr. 39/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Școala Șpring, Comuna Șpring, județul Alba

Hotărârea nr. 38/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 37/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Anexa 1 la HCL nr. 36/2020

Hotărârea nr. 36/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 35/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare, on-line, a Consiliului Local

Hotărârea nr. 34/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba

Hotărârea nr. 33/2020 privind aprobarea modelului procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Hotărârea nr. 32/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

Hotărârea nr. 30/2020 privind aprobarea desfășurării ședințelor de consiliu local „la distanță” și exercitarea votului prin sistem electronic, telefonic pe perioada instituirii stării de urgență

Hotărârea nr. 29/2020 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale

Anexa 1 la HCL nr. 28/2020

Hotărârea nr. 28/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului drum în suprafață de 867 mp intravilan și 556 mp extravilan, înscris în CF 2 nr. top 901 Cunța

Anexa 1 la HCL nr. 27/2020

Hotărârea nr. 27/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafață de 5979 mp înscris în CF 70374 Șpring

Hotărârea nr. 26/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

Hotărârea nr. 25/2020 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase producția anului 2020

Anexa 1 la HCL nr. 24/2020

Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 23/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina

Hotărârea nr. 21/2020 cu privire la neasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023

Hotărârea nr. 20/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020

Hotărârea nr. 19/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel

Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa a Sectiunii de Dezvoltare

Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic “Iezarul Trascau”

Hotărârea nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”

Anexa 1 la HCL nr. 15/2020

Hotărârea nr. 15/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring la HCL nr. 14/2020

Hotărârea nr. 14/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șpring

Anexa 1 și 2 la HCL nr. 13/2020

Hotărârea nr. 13/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Anexa 1 la HCL nr. 12/2020

Hotărârea nr. 12/2020 privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 11/2020 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor

Anexa 2 la HCL nr. 10/2020

Anexa 1 la HCL nr. 10/2020

Hotărârea nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Anexa 1 la HCL nr. 9/2020

Hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019

Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring

Planul de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social la HCL nr. 8/2020

Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Anexa 1 la HCL nr. 7/2020

Hotărârea nr. 6/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019

Anexa 1 și 2 la HCL nr. 6/2020

Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr. 4/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 92054,87 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Funcționare

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea ordinei de zi

 

 

HOTĂRÂRI 2019

 

Hotărârea nr. 77/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „ Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„

Hotărârea nr. 76/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară,comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„

Hotărârea nr. 75/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 74/2019 privind ordinea de zi

Hotărârea nr. 73/2019 privind modificarea HCL nr.1 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2019

Hotărârea nr. 72/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 71/2019 privind promovarea sportului în comuna Șpring

Hotărârea nr. 70/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Șpring pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind implementarea Strategiei

Hotărârea nr. 68/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 67/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 66/2019 privind modificarea HCL nr.29/2019

Hotărârea nr. 65/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 64/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„

Hotărârea nr. 63/2019 privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârea nr. 62/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Șpring

Hotărârea nr. 61/2019 privind aprobarea organigramei ai statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 60/2019 privind modificarea Comisiei de Specialitate nr. 3 a Consiliului Local Șpring

Hotărârea nr. 59/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 45-58/2019

Hotărârea nr. 44/2019 privind aprobarea încetării valabilității HCL nr. 29/2005

Hotărârea nr. 33-43/2019

Hotararea nr. 31-32/2019

Hotărârea nr. 30/2019 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea nr. 28b/2019

Hotărârea nr. 28a/2019

Hotărârea nr. 22-27/2019

Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea nr. 19-20/2019

Hotărârea nr. 7-18/2019

Hotărârea nr. 1-6/2019

 

 

HOTĂRÂRI 2018

 

Hotărârea nr. 49-51/2018

Hotărârea nr. 52-60/2018

Hotărârea nr. 63-66/2018

Hotărârea nr. 67/2018

Hotărârea nr. 72/2018

Hotărârea nr. 29-34/2018
Hotărârea nr. 22-28/2018
Hotărârea nr. 13-21/2018
Hotărârea nr. 1-10/2018
Hotărârea nr. 52-57/2018
Hotărârea nr. 49-51/2018
Hotărârea nr. 45-48/2018
Hotărârea Anexa 40/2018
Hotărârea nr. 37/2018
Hotărârea nr. 40-43/2018
Hotărârea nr. 34-36/2018
Hotărârea Anexa la HCL nr. 40/2018
Hotărârea nr. 38-39/2018

 

 

HOTĂRÂRI 2017

 

Hotărârea nr. 119-122/2017
Hotărârea nr. 114-118/2017
Hotărârea nr. 109-113/2017
Hotărârea nr. 104-108/2017
Hotărârea nr. 98-103/2017
Hotărârea nr. 97/2017
Hotărârea nr. 82-96/2017
Hotărârea nr. 81/2017
Hotărârea nr. 80/2017
Hotărârea nr. 79/2017
Hotărârea nr. 78/2017
Hotărârea nr. 77/2017
Hotărârea nr. 76/2017
Hotărârea nr. 75/2017
Hotărârea nr. 74/2017
Hotărârea nr. 73/2017
Hotărârea nr. 72/2017
Hotărârea nr. 71/2017
Hotărârea nr. 70/2017
Hotărârea nr. 69/2017
Hotărârea nr. 68/2017
Hotărârea nr. 67/2017
Hotărârea nr. 66/2017
Hotărârea nr. 65/2017
Hotărârea nr. 64/2017
Hotărârea nr. 63/2017
Hotărârea nr. 62/2017
Hotărârea nr. 61/2017
Hotărârea nr. 60/2017
Hotărârea nr. 59/2017
Hotărârea nr. 58/2017
Hotărârea nr. 57/2017
Hotărârea nr. 56/2017
Hotărârea nr. 55/2017
Hotărârea nr. 54/2017
Hotărârea nr. 53/2017
Hotărârea nr. 52/2017
Hotărârea nr. 51/2017
Hotărârea nr. 50/2017
Hotărârea nr. 49/2017
Hotărârea nr. 48/2017
Hotărârea nr. 47/2017
Hotărârea nr. 46/2017
Hotărârea nr. 45/2017
Hotărârea nr. 44/2017
Hotărârea nr. 43/2017
Hotărârea nr. 42/2017
Hotărârea nr. 41/2017
Hotărârea nr. 40/2017
Hotărârea nr. 39/2017
Hotărârea nr. 38/2017
Hotărârea nr. 37/2017
Hotărârea nr. 36/2017
Hotărârea nr. 35/2017
Hotărârea nr. 34/2017
Hotărârea nr. 33/2017
Hotărârea nr. 32/2017
Hotărârea nr. 31/2017
Hotărârea nr. 30/2017
Hotărârea nr. 29/2017
Hotărârea nr. 28/2017
Hotărârea nr. 27/2017
Hotărârea nr. 26/2017
Hotărârea nr. 25/2017
Hotărârea nr. 24/2017
Hotărârea nr. 23/2017
Hotărârea nr. 22/2017
Hotărârea nr. 21/2017
Hotărârea nr. 20/2017
Hotărârea nr. 19/2017
Hotărârea nr. 18/2017
Hotărârea nr. 17/2017
Hotărârea nr. 16/2017
Hotărârea nr. 15/2017
Hotărârea nr. 14/2017
Hotărârea nr. 13/2017
Hotărârea nr. 12/2017
Hotărârea nr. 11/2017
Hotărârea nr. 10/2017
Hotărârea nr. 9/2017
Hotărârea nr. 8/2017
Hotărârea nr. 7/2017
Hotărârea nr. 6/2017
Hotărârea nr. 5/2017
Hotărârea nr. 4/2017
Hotărârea nr. 3/2017
Hotărârea nr. 2/2017
Hotărârea nr. 1/2017