Hotărâri ale Consiliului

HOTĂRÂRI 2021

 

Hotărârea nr. 59/2021 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2021

Hotărârea nr. 58/2021 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Adam Gheorghe

Hotărârea nr. 57/2021 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Șpring, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții

Hotărârea nr. 56/2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale

Hotărârea nr. 55/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în sat Șpring, comuna Șpring, jud. Alba

Hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile

Hotărârea nr. 53/2021 privind modificarea HCL nr. 30/2021 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Com. Șpring, Jud. Alba” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Com. Șpring, Jud. Alba

Hotărârea nr. 52/2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018

Hotărârea nr. 51/2021 privind aprobarea unui număr administrativ

Hotărârea nr. 50/2021 privind însușirea actului adițional nr. 3 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 1458/02.05.2017, însușirea actului adițional nr. 1 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 21/02.04.2019, însușirea actului adițional nr. 4 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 934/27.03.2013

Hotărârea nr. 49/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 48/2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 36/2021

Hotărârea nr. 47/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 46/2021 privind stabilirea condițiilor de închiriere a contractelor juridice

Hotărârea nr. 45/2021 privind constatarea nerespectării și necesitatea încetării contractului nr. 4/13.03.2019

Hotărârea nr. 44/2021 privind însușirea Actului Adițional nr. 3 din 15.04.2021 la contractul nr. 1576/10.05.2017

Hotărârea nr. 43/2021 privind aprobarea Regulamentului de Casare a Mijloacelor Fixe

Hotărârea nr. 42/2021 privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 74255-C1-U1, situat în localitatea Cunța, nr. 131, Ap. 1, Comuna Șpring, jud. Alba

Hotărârea nr. 41/2021 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol

Hotărârea nr. 40/2021 privind aprobarea „Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2021

Hotărârea nr. 38/2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 37/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 36/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha

Hotărârea nr. 35/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 34/2021 privind însușirea Actului Adițional nr. 2 din 25.03.2021, la contractul nr. 932/27.03.2013

Hotărârea nr. 33/2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 la nivelul comunei Șpring

Hotărârea nr. 32/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 31/2021 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru Semestrul I și Semestrul II, al anului școlar 2020-2021

Hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring” ca urmare a finalizării obiectului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring”

Hotărârea nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha

Hotărârea nr. 28/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 27/2021 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificarea prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2021

Hotărârea nr. 26/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 25/2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a Bugetului Local al comunei Șpring la data de 31.12.2020

Hotărârea nr. 24/2021 privind solicitarea aprobării prelungirii perioadei de tragere aferentă contractului de credit nr. 201807200160/23.07.2018 încheiat cu BCR SA

Hotărârea nr. 23/2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice pentru anul 2021

Hotărârea nr. 22/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 21/2021 privind modificarea HCL nr. 13/2021

Hotărârea nr. 20/2021 privind modificarea HCL nr. 83/2015

Hotărârea nr. 19/2021 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 200 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Dezvoltare

Hotărârea nr. 18/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 17/2021 privind însușirea Actului adițional nr. 1 din 29.12.2020 la contractul nr. 13/19.03.2019

Hotărârea nr. 16/2021 privind însușirea Actului adițional nr. 1 din 29.12.2020 la contractul nr. 15/19.03.2019

Hotărârea nr. 15/2021 privind însușirea Actului adițional nr. 1 din 28.12.2020 la contractul nr. 7/15.03.2019

Hotărârea nr. 14/2021 privind aprobarea atribuirii unui număr administrativ

Hotărârea nr. 13/2021 privind aprobarea contractului – cadru de prestări servicii silvice pentru suprafața de 629,2 ha, reprezentând fondul forestier al comunei Șpring cu Ocolul Silvic Sebeș RA

Hotărârea nr. 12/2021 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 11/2021 privind instituirea taxelor speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 10/2021 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor

Hotărârea nr. 9/2021 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2020

Hotărârea nr. 8/2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 la nivelul comunei Șpring

Hotărârea nr. 7/2021 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Hotărârea nr. 6/2021 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 12.400 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Dezvoltare

Hotărârea nr. 5/2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 4/2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 3/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 205.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Funcționare

Hotărârea nr. 1/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

 


 

HOTĂRÂRI 2020

 

Hotărârea nr. 83/2020 privind aprobarea încetării contractului nr. 1392/2017 de prestări servicii silvice încheiat cu SC Ocolul Silvic Iezărul Trascău SRL

Hotărârea nr. 82/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr.81^1/2020 privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Șpring, județul Alba, în relația cu AFIR în cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘCOALA ȘPRING, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura M19.2 M1/6B

Hotărârea nr. 81/2020 privind acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba pentru a vota modificarea/ actualizarea Statutului Asociației

Hotărârea nr. 80/2020 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021

Hotărârea nr. 79/2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru anul școlar 2019-2020

Hotărârea nr. 78/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 77/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș, UAT Doștat, UAT Cut și UAT Câlnic pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȘPRING, DOȘTAT, ROȘIA DE SECAȘ, CUT ȘI CÂLNIC”

Hotărârea nr. 76/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘPRING”

Hotărârea nr. 75/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 74/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 73/2020 privind stabilirea componenței echipei mobile, precum și aprobarea procedurii și modalității de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Comunei Șpring pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârea nr. 72/2020 privind modificarea HCL nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 71/2020 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov

Hotărârea nr. 70/2020 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 69/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale Bugetului Local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrului III 2020

Hotărârea nr. 68/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 67/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 66/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare

Hotărârea nr. 65/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr. 64/2020 privind alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 63/2020 privind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazurile în care Consiliul Local al Comunei Șpring stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”

Hotărârea nr. 62/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 61/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș pentru realizarea învestiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘPRING

Hotărârea nr. 60/2020 privind privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 59/2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr. 58/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 57/2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr. 56^1/2020 privind alegerea pereședintelui de ședintă

Hotărârea nr. 56/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrului II 2020

Hotărârea nr. 55/2020 privind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, județul Alba

Hotărârea nr. 54/2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza Comunei Șpring

Hotărârea nr. 53/2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2020

Hotărârea nr. 52/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 51/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 50/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 49/2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr. 48/2020 privind însușirea Actului adițional nr. 1 din 14.05.2020 la contractul nr. 5/13.03.2019

Hotărârea nr. 47/2020 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 46/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Crăciun Petru

Hotărârea nr. 45/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Toldea Vasile

Hotărârea nr. 44/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cîrneală Maria

Hotărârea nr. 43/2020 privind completarea HCL nr. 56/2016 privind aprobarea Regulamentului propriu privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din comuna Șpring, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții

Hotărârea nr. 42/2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr. 41/2020 privind apobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 40/2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea cainilor fără stăpân, precum și modelul contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comun a Șpring

Hotărârea nr. 39/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Școala Șpring, Comuna Șpring, județul Alba

Hotărârea nr. 38/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 37/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Anexa 1 la HCL nr. 36/2020

Hotărârea nr. 36/2020 privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 35/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare, on-line, a Consiliului Local

Hotărârea nr. 34/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba

Hotărârea nr. 33/2020 privind aprobarea modelului procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Hotărârea nr. 32/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

Hotărârea nr. 30/2020 privind aprobarea desfășurării ședințelor de consiliu local „la distanță” și exercitarea votului prin sistem electronic, telefonic pe perioada instituirii stării de urgență

Hotărârea nr. 29/2020 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale

Anexa 1 la HCL nr. 28/2020

Hotărârea nr. 28/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului drum în suprafață de 867 mp intravilan și 556 mp extravilan, înscris în CF 2 nr. top 901 Cunța

Anexa 1 la HCL nr. 27/2020

Hotărârea nr. 27/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafață de 5979 mp înscris în CF 70374 Șpring

Hotărârea nr. 26/2020 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

Hotărârea nr. 25/2020 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase producția anului 2020

Anexa 1 la HCL nr. 24/2020

Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020

Hotărârea nr. 23/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina

Hotărârea nr. 21/2020 cu privire la neasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023

Hotărârea nr. 20/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020

Hotărârea nr. 19/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel

Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa a Sectiunii de Dezvoltare

Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic “Iezarul Trascau”

Hotărârea nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”

Anexa 1 la HCL nr. 15/2020

Hotărârea nr. 15/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring la HCL nr. 14/2020

Hotărârea nr. 14/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șpring

Anexa 1 și 2 la HCL nr. 13/2020

Hotărârea nr. 13/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Anexa 1 la HCL nr. 12/2020

Hotărârea nr. 12/2020 privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 11/2020 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor

Anexa 2 la HCL nr. 10/2020

Anexa 1 la HCL nr. 10/2020

Hotărârea nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Anexa 1 la HCL nr. 9/2020

Hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019

Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring

Planul de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social la HCL nr. 8/2020

Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Anexa 1 la HCL nr. 7/2020

Hotărârea nr. 6/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019

Anexa 1 și 2 la HCL nr. 6/2020

Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr. 4/2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 92054,87 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Funcționare

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea ordinei de zi

 


 

HOTĂRÂRI 2019

 

Hotărârea nr. 77/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr. 98, județul Alba”

Hotărârea nr. 76/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară,comuna Șpring, sat Drașov, nr. 98, județul Alba”

Hotărârea nr. 75/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 74/2019 privind ordinea de zi

Hotărârea nr. 73/2019 privind modificarea HCL nr.1 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2019

Hotărârea nr. 72/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 71/2019 privind promovarea sportului în comuna Șpring

Hotărârea nr. 70/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Șpring pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind implementarea Strategiei

Hotărârea nr. 68/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Hotărârea nr. 67/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 66/2019 privind modificarea HCL nr.29/2019

Hotărârea nr. 65/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 64/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„

Hotărârea nr. 63/2019 privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârea nr. 62/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Șpring

Hotărârea nr. 61/2019 privind aprobarea organigramei ai statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring

Hotărârea nr. 60/2019 privind modificarea Comisiei de Specialitate nr. 3 a Consiliului Local Șpring

Hotărârea nr. 59/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotărârea nr. 45-58/2019

Hotărârea nr. 44/2019 privind aprobarea încetării valabilității HCL nr. 29/2005

Hotărârea nr. 33-43/2019

Hotararea nr. 31-32/2019

Hotărârea nr. 30/2019 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea nr. 28b/2019

Hotărârea nr. 28a/2019

Hotărârea nr. 22-27/2019

Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea nr. 19-20/2019

Hotărârea nr. 7-18/2019

Hotărârea nr. 1-6/2019

 


 

HOTĂRÂRI 2018

 

Hotărârea nr. 72/2018

Hotărârea nr. 67/2018

Hotărârea nr. 63-66/2018

Hotărârea nr. 52-60/2018

Hotărârea nr. 52-57/2018

Hotărârea nr. 49-51/2018

Hotărârea nr. 45-48/2018

Hotărârea nr. 40-43/2018

Hotărârea Anexa la HCL nr. 40/2018

Hotărârea nr. 38-39/2018

Hotărârea nr. 37/2018

Hotărârea nr. 34-36/2018

Hotărârea nr. 29-34/2018

Hotărârea nr. 22-28/2018

Hotărârea nr. 13-21/2018

Hotărârea nr. 1-10/2018

 


 

HOTĂRÂRI 2017

 

Hotărârea nr. 119-122/2017
Hotărârea nr. 114-118/2017
Hotărârea nr. 109-113/2017
Hotărârea nr. 104-108/2017
Hotărârea nr. 98-103/2017
Hotărârea nr. 97/2017
Hotărârea nr. 82-96/2017
Hotărârea nr. 81/2017
Hotărârea nr. 80/2017
Hotărârea nr. 79/2017
Hotărârea nr. 78/2017
Hotărârea nr. 77/2017
Hotărârea nr. 76/2017
Hotărârea nr. 75/2017
Hotărârea nr. 74/2017
Hotărârea nr. 73/2017
Hotărârea nr. 72/2017
Hotărârea nr. 71/2017
Hotărârea nr. 70/2017
Hotărârea nr. 69/2017
Hotărârea nr. 68/2017
Hotărârea nr. 67/2017
Hotărârea nr. 66/2017
Hotărârea nr. 65/2017
Hotărârea nr. 64/2017
Hotărârea nr. 63/2017
Hotărârea nr. 62/2017
Hotărârea nr. 61/2017
Hotărârea nr. 60/2017
Hotărârea nr. 59/2017
Hotărârea nr. 58/2017
Hotărârea nr. 57/2017
Hotărârea nr. 56/2017
Hotărârea nr. 55/2017
Hotărârea nr. 54/2017
Hotărârea nr. 53/2017
Hotărârea nr. 52/2017
Hotărârea nr. 51/2017
Hotărârea nr. 50/2017
Hotărârea nr. 49/2017
Hotărârea nr. 48/2017
Hotărârea nr. 47/2017
Hotărârea nr. 46/2017
Hotărârea nr. 45/2017
Hotărârea nr. 44/2017
Hotărârea nr. 43/2017
Hotărârea nr. 42/2017
Hotărârea nr. 41/2017
Hotărârea nr. 40/2017
Hotărârea nr. 39/2017
Hotărârea nr. 38/2017
Hotărârea nr. 37/2017
Hotărârea nr. 36/2017
Hotărârea nr. 35/2017
Hotărârea nr. 34/2017
Hotărârea nr. 33/2017
Hotărârea nr. 32/2017
Hotărârea nr. 31/2017
Hotărârea nr. 30/2017
Hotărârea nr. 29/2017
Hotărârea nr. 28/2017
Hotărârea nr. 27/2017
Hotărârea nr. 26/2017
Hotărârea nr. 25/2017
Hotărârea nr. 24/2017
Hotărârea nr. 23/2017
Hotărârea nr. 22/2017
Hotărârea nr. 21/2017
Hotărârea nr. 20/2017
Hotărârea nr. 19/2017
Hotărârea nr. 18/2017
Hotărârea nr. 17/2017
Hotărârea nr. 16/2017
Hotărârea nr. 15/2017
Hotărârea nr. 14/2017
Hotărârea nr. 13/2017
Hotărârea nr. 12/2017
Hotărârea nr. 11/2017
Hotărârea nr. 10/2017
Hotărârea nr. 9/2017
Hotărârea nr. 8/2017
Hotărârea nr. 7/2017
Hotărârea nr. 6/2017
Hotărârea nr. 5/2017
Hotărârea nr. 4/2017
Hotărârea nr. 3/2017
Hotărârea nr. 2/2017
Hotărârea nr. 1/2017