Registru pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. crt.LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentuluiObservații
10108Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
20108Consiliul LocalAprobare utilizare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054.87 lei
30129Consiliul LocalAprobare ordine de zi ședință ordinară
40129Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință Suciu Nicolae
50129Consiliul Local Aprobarea rețelei școlare pt. anul școlar 2020-2021
60129Consiliul Local Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019
70129Consiliul Local Aprobarea listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
80129Consiliul LocalAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring
9 0129Consiliul Local Aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019
100129Consiliul Local Înfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
110129Consiliul Local Aprobarea Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor
120129Consiliul LocalInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
130129Consiliul LocalAprobarea organigramei și statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
140129Consiliul Local Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna Șpring
150129Consiliul Local Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
160129Consiliul Local Modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”
170129Consiliul Local Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”
180129Consiliul Local Aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Dezvoltare
19 0129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel
200129Consiliul Local Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020
210129Consiliul LocalNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023
220129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina