Registru pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. crt.LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentuluiObservații
10108Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
20108Consiliul LocalAprobare utilizare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054.87 lei
30129Consiliul LocalAprobare ordine de zi ședință ordinară
40129Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință Suciu Nicolae
50129Consiliul Local Aprobarea rețelei școlare pt. anul școlar 2020-2021
60129Consiliul Local Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019
70129Consiliul Local Aprobarea listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
80129Consiliul LocalAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring
9 0129Consiliul Local Aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019
100129Consiliul Local Înfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
110129Consiliul Local Aprobarea Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor
120129Consiliul LocalInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
130129Consiliul LocalAprobarea organigramei și statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
140129Consiliul Local Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna Șpring
150129Consiliul Local Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
160129Consiliul Local Modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”
170129Consiliul Local Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”
180129Consiliul Local Aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Dezvoltare
19 0129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel
200129Consiliul Local Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020
210129Consiliul LocalNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023
220129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina
230219Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare
240219Consiliul LocalAprobarea bugetului local pe anul 2020
250219Consiliul LocalAprobare volum maxim pentru valorificare prin vânzare directă masei lemnoase, producția anului 2020
260319Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței ordinare
270319Consiliul LocalAprobare documentație cadastrală de primă înscriere a terenului în suprafață de 5979 MP
280319Consiliul LocalAprobare documentație cadastrală de primă înscriere a imobilului drum în suprafață de 867 MP Cunța
290319Consiliul LocalNominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori - Secretar General
300319Consiliul LocalAprobarea desfășurării ședințelor de Consiliu Local „la distanță” și exercitarea votului prin sistem electronic
310428Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare
320428Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință Drașovean Nicoleta
330428Consiliul LocalAprobarea modelului procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
340428Consiliul LocalAprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
350508Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare
360508Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2020
370615Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
380615Consiliul Local Rectificare buget local pe anul 2020
390615Consiliul LocalAprobare proiect tehnic a detaliilor de execuție și a devizului general actualizat pentru „Modernizare Școala Șpring”
400615Consiliul LocalAprobare studiu de oportunitate a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini și modelul contr. de concesiune a serv. pentru gestionarea câinilor fără stăpân
410615Consiliul LocalAprobare plan de formare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
420626Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
430626Consiliul LocalAprobare regulament propriu privind obligațiile și responsabilitățile - modificare și completare HCL nr. 56/2015
440626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență doamnei Cârneală Maria
450626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență domnului Crăciun Petru
460626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență domnului Toldea Vasile
470626Consiliul LocalAprobare Stat de funcții și Organigramă
480626Consiliul LocalÎnsușire act adițional nr. 1 la contractul nr. 5/13.03.2019
490723Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței ordinare
500723Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință - Sinea Ionel
510723Consiliul LocalRectificarea bugetului local pe anul 2020
520723Consiliul LocalModificare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de sepecialitate al primarului comunei Șpring
530723Consiliul LocalAprobare raport de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2020
540723Consiliul LocalAprobare amenajament pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei Șpring
550723Consiliul LocalÎnchirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, jud. Alba