Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2021

 

Nr. crt.LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentuluiObservații
10104Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
20104Consiliul LocalAprobare ultilizare excedent bugetar
30118Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
40118Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință
50118Consiliul LocalAprobarea rețelei școlare pentru anul 2021 - 2022
60118Consiliul LocalAprobarea utilizării excedentului anilor precedenți ai Bugetului Local
70118Consiliul LocalListă bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
80118Consiliul LocalAprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
90118Consiliul LocalAprobarea Raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2020
100118Consiliul LocalAprobare Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor
110118Consiliul LocalTaxe speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către SVSU
120118Consiliul LocalModificarea Organigramei și a Statului de funcții
130118Consiliul LocalAprobare contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Sebeș RA
140118Consiliul LocalAprobare atribuire număr administrativ
150118Consiliul LocalÎnsușire Act adițional nr. 1/28.12.2020 la contractul nr. 7/15.03.2019
160118Consiliul LocalÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 15/19.03.2019
170118Consiliul LocalÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 13/19.03.2019
180218Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi
190218Consiliul LocalAprobarea utilizării excedentului din bugetul local
200218Consiliul LocalStabilire taxă de desfacere(modificata 83/2015)
210218Consiliul LocalAprobare contract cadru - Prestări servicii publice
220226Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi
230226Consiliul LocalAprobarea achiziționării de servicii juridice 2021
240226Consiliul LocalAprobarea prelungirii perioadei de tragere aferentă contractului de credit nr. 201807200160/23.07.2018 încheiat cu BCR SA
250226Consiliul LocalAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2020
260316Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
270316Consiliul LocalAprobare volum de masă lemnoasă producția anului 2021
280331Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
290331Consiliul LocalAprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren
300331Consiliul Local Modificarea inventarului domeniului public al Comunei Șpring Prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring” ca urmare a finalizării obiectului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring
310331Consiliul LocalAprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru Semestrul I și Semestrul II, al anului școlar 2020-2021
320331Consiliul Local Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
330331Consiliul LocalAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 la nivelul comunei Șpring
340331Consiliul LocalÎnsușirea Actului Adițional nr. 2 din 25.03.2021, la contractul nr. 932/27.03.2013
350414Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
360414Consiliul Local Modificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha
370422Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
380422Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință
390422Consiliul LocalAprobarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2021
400422Consiliul LocalAprobarea „Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2021”
410422Consiliul Local Stabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol
420422Consiliul LocalÎnsușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 74255-C1-U1, situat în localitatea Cunța, nr. 131, Ap. 1, Comuna Șpring, jud. Alba
430422Consiliul LocalAprobarea Regulamentului de Casare a Mijloacelor Fixe
440422Consiliul LocalÎnsușirea Actului Adițional nr. 3 din 15.04.2021 la contractul nr. 1576/10.05.2017
450422Consiliul LocalConstatarea nerespectării și necesitatea încetării contractului nr. 4/13.03.2019
460422Consiliul LocalStabilirea condițiilor de închiriere a contractelor juridice
470525Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
480525Consiliul LocalÎndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 36/2021
490614Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
500614Consiliul LocalÎnsușirea actului adițional nr. 3 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 1458/02.05.2017, însușirea actului adițional nr. 1 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 21/02.04.2019, însușirea actului adițional nr. 4 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 934/27.03.2013
510614Consiliul LocalAprobarea atribuirii unui număr administrativ
520614Consiliul LocalAprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/ SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurate în Zona 2 - Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018
530614Consiliul LocalModificarea HCL nr. 30/2021 privind modificarea inventarului domeniuluii public al Comunei Șpring ărin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Com. Șpring, Jud. Alba” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Com/ Șpring, jud. Alba”
540614Consiliul LocalAprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile
550614Consiliul LocalAprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în sat Șpring, comuna Șpring, jud. Alba
560614Consiliul LocalNominalizarea de către Consiliul Local al comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale
570614Consiliul LocalModificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Șpring, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții
580614Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență domnului Adam Gheorghe
590614Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2021
600729Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
61 0729Consiliul LocalActualizarea listei voluntarilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al UAT comuna Șpring
620729Consiliul LocalAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrului II 2021
630729Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență doamnei Bera Mihaela
640729Consiliul LocalModificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
650729Consiliul LocalAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2021
660729Consiliul LocalAprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
670819Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
680819Consiliul LocalAprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 52/2021 privind tarifele unice și a tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018
690825Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
700825Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință
710825Consiliul LocalAprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității
720825Consiliul LocalModificarea HCL nr. 11/2021 privind instituirea taxelor speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
730825Consiliul LocalAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 90692
740825Consiliul LocalAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 88224
750825Consiliul LocalAprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire magazin piese auto, vulcanizare auto, stații încărcare mașini electrice”
760825Consiliul LocalAprobarea documentului de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, în cadrul proiectului „Înființare rețea inteligentă de dostribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic”
770825Consiliul LocalModificarea HCL nr. 76/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Șpring”
780825Consiliul LocalIncluderea în Bugetul Local al comunei Șpring pentru anii 2021-2023 a valorii obiectivului de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Șpring”

 

2020

 

Nr. crt.LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentuluiObservații
10108Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
20108Consiliul LocalAprobare utilizare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054.87 lei
30129Consiliul LocalAprobare ordine de zi ședință ordinară
40129Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință Suciu Nicolae
50129Consiliul Local Aprobarea rețelei școlare pt. anul școlar 2020-2021
60129Consiliul Local Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019
70129Consiliul Local Aprobarea listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
80129Consiliul LocalAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring
9 0129Consiliul Local Aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019
100129Consiliul Local Înfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
110129Consiliul Local Aprobarea Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor
120129Consiliul LocalInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
130129Consiliul LocalAprobarea organigramei și statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
140129Consiliul Local Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna Șpring
150129Consiliul Local Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
160129Consiliul Local Modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”
170129Consiliul Local Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”
180129Consiliul Local Aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Dezvoltare
19 0129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel
200129Consiliul Local Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020
210129Consiliul LocalNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023
220129Consiliul LocalAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina
230219Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare
240219Consiliul LocalAprobarea bugetului local pe anul 2020
250219Consiliul LocalAprobare volum maxim pentru valorificare prin vânzare directă masei lemnoase, producția anului 2020
260319Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței ordinare
270319Consiliul LocalAprobare documentație cadastrală de primă înscriere a terenului în suprafață de 5979 MP
280319Consiliul LocalAprobare documentație cadastrală de primă înscriere a imobilului drum în suprafață de 867 MP Cunța
290319Consiliul LocalNominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori - Secretar General
300319Consiliul LocalAprobarea desfășurării ședințelor de Consiliu Local „la distanță” și exercitarea votului prin sistem electronic
310428Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare
320428Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință Drașovean Nicoleta
330428Consiliul LocalAprobarea modelului procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
340428Consiliul LocalAprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
350508Consiliul LocalAprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare
360508Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2020
370615Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
380615Consiliul Local Rectificare buget local pe anul 2020
390615Consiliul LocalAprobare proiect tehnic a detaliilor de execuție și a devizului general actualizat pentru „Modernizare Școala Șpring”
400615Consiliul LocalAprobare studiu de oportunitate a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini și modelul contr. de concesiune a serv. pentru gestionarea câinilor fără stăpân
410615Consiliul LocalAprobare plan de formare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
420626Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței extraordinare
430626Consiliul LocalAprobare regulament propriu privind obligațiile și responsabilitățile - modificare și completare HCL nr. 56/2015
440626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență doamnei Cârneală Maria
450626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență domnului Crăciun Petru
460626Consiliul LocalAprobare ajutor de urgență domnului Toldea Vasile
470626Consiliul LocalAprobare Stat de funcții și Organigramă
480626Consiliul LocalÎnsușire act adițional nr. 1 la contractul nr. 5/13.03.2019
490723Consiliul LocalAprobare ordine de zi a ședinței ordinare
500723Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință - Sinea Ionel
510723Consiliul LocalRectificarea bugetului local pe anul 2020
520723Consiliul LocalModificare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de sepecialitate al primarului comunei Șpring
530723Consiliul LocalAprobare raport de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2020
540723Consiliul LocalAprobare amenajament pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei Șpring
550723Consiliul LocalÎnchirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, jud. Alba
560723Consiliul LocalAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare
56.1.0825Coniliul LocalAlegerea președintelui de ședință
570825Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi în ședința ordinară
580825Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2020
590917Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi în ședința ordinară
600917Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2020
610917Consiliul Local Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș pentru investiția „Înființare rețea distribuție gaze naturale în com. Șpring”
621028Consiliul LocalAlegerea președintelui de ședință
631028Consiliul LocalAprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, precum și în cazurile în care Consiliul Local al Comunei Șpring stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”
641028Consiliul LocalAlegerea viceprimarului
651028Consiliul LocalOrganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
661110Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
671110Consiliul LocalRectificarea Bugetului Local pe anul 2020
681126Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
691126Consiliul LocalAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale Bugetului Local al Comunei Șpring, la sfârșitul trimestrului III 2020
701126Consiliul Local Modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
711126Consiliul LocalDesemnare reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov
721126Consiliul Local Modificare HCL nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
731126Consiliul LocalStabilirea componenței echipei mobile, precum și aprobarea procedurii și modalității de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Comunei Șpring pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
741209Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
751209Consiliul Local Rectificare Bugetului Local pe anul 2020
761209Consiliul LocalAprobare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘPRING”
771209Consiliul LocalAprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș, UAT Doștat, UAT Cut și UAT Câlnic pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȘPRING, DOȘTAT, ROȘIA DE SECAȘ, CUT ȘI CÂLNIC
781218Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
791218Consiliul LocalAprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru anul școlar 2019-2020
801218Consiliul LocalNivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
811218Consiliul LocalAcordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba pentru a vota modificarea /actualizarea Statului Asociației
81^11218Consiliul LocalDesemnarea noului reprezentant legal al Comunei Șpring, județul Alba, în relația cu AFIR, în cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘCOALA ȘPRING, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura M19.2 M1/6B
821221Consiliul LocalAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
831221Consiliul Local Aprobarea încetării contractului nr. 1392/2017 de prestări servicii silvice încheiat cu SC Ocolul Silvic Iezărul Trascău SRL