Relieful şi vegetaţia

 

Relieful şi vegetaţia

Relieful comunei Şpring este reprezentat în special de dealuri line care coboară în altitudine începând de la Vingard spre Spring, Drasov şi Cunţa. În lungul firului de apă, ce străbate cele 4 sate componente ale comunei, se întind luncile.

 

Solurile – se întâlnesc solurile brune, brune-gălbui sau brune închise de deal. Pe latura estică se găsesc petice de soluri negre, precum şi zone de cernoziom pe măsură ce ne apropiem de localitatea Cunţa, unde predominante sunt cernoziomurile.

 

Vegetaţia – teritoriul aparţine zonei pădurilor de foioase unde se întâlnesc specii de stejar, carpenul, ulmul, teiul, jugastrul, iar ca arbuşti întâlnim: alunul, păducelul, măcesul, cornul. Stratul ierbos este alcătuit din silvostepă. Zoogeografia teritoriului se încadrează în domeniul faunistic al silvostepei unde sunt caracteristice păsările şi mamiferele.

 

Reţeaua hidrografică – este uniform repartizată. Pârâurile care străbat teritoriul comunei de la Vingard până la Cunţa îşi unesc cursurile în Secaşul sudic ce trece prin localitatea Cunţa şi care se varsă în Râul Sebeş. Pârâul care vine dinspre satul Boz spre Draşov formează câteva lacuri artificiale în care s-a amenajat o fermă piscicolă, amenajată şi ca loc de agrement.